СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції.

Виробник: Ліра-К
Код Товару: Л12102
СУЧАСНІ ПРОБЛЕМИ ПРАВОВОЇ СИСТЕМИ УКРАЇНИ. Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції.
390 грн.

 • Наявність: Є в наявності
  Авторський колектив:
  Загальна редакція:
  Тип видання: Збірник матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції
  Видання: 
  Рік видання: 2012
  Кількість сторінок: 514
  Формат: А4, 84*108 1/16
  Обкладинка: м'яка
  Переглянути зміст книги


У збірнику матеріалів ІV Міжнародної науково-практичної конференції опубліковані статті провідних правознавців, молодих вчених, аспірантів та студентів України, Республіки Польща, Республіки Болгарія, в яких аналізуються теоретичні та практичні проблеми сучасного стану розвитку правової системи. Розглядаються теоретичні проблеми розвитку окремих елементів правової системи України, досліджується місце національної правової системи серед правових систем сучасності.

Для науковців, викладачів вузів, аспірантів, магістрів, студентів, всіх, хто цікавиться проблемами сучасного стану національної правової системи.


З М І С Т

 

Бошицький Ю.Л. Вступне слово……………………………………………………………5

 

ПЛЕНАРНЕ ЗАСІДАННЯ

 

Бошицький Ю.Л. Шляхи оптимізації правової охорони інтелектуальної власності в контексті удосконалення правової системи України…………………………………....

 

Андрійко О.Ф. Адміністративне законодавство в контексті конституційної реформи в України……………………………………………………………………………………

 

Братасюк М.Г. Сучасні тенденції розвитку методології дослідження правової системи України……………………………………………………………………………

 

Коваленко В.В. Щодо впровадження Академією Кримінального процесуального кодексу України в навчально-наукову і практичну діяльність…………………………

 

Короленко М.П. Участь народу у відправлені правосуддя: проблеми та перспективи

 

Ковальова М.В. Деякі особливості патентної охорони та захисту винаходів в Європейському Союзі

 

Маріц Д.О. Посередницькі договори з реалізації майна………………………………...

 

Ніколаєва І.В. Порівняльна характеристика виконавчого провадження та провадження у справі про неспроможність………………………………………………

 

Петрачкович С.С. Застрахована особа – основний суб’єкт правовідносин із загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності……………………………………………………………………

 

Кузьменко А.М. Актуальні проблеми державної політики захисту свідомості людини і громадянина: міжнародно-правовий аспект…………………………………..

 

Пазюк А.В. Вопрос о диффамации религий в международном праве…………………

 

Лебідь В. Проблеми реалізації права на справедливий суд в Україні………………….

 

Кухаренко О. Гіпноз: проблеми кримінально-правової кваліфікації…………………..

 

Корнійчук Д. Проблема корупції у боротьбі з організованою злочинністю…………..

 

СЕКЦІЙНІ ЗАСІДАННЯ

Секція «Теоретико-правові проблеми функціонування правової системи на сучасному етапі»

 

Васецький В.Ю. Деякі аспекти правової дійсності в контексти право розуміння……

 

Волощенко-Віслобокова О.М. Проблеми правового становища релігійних організацій в Україні………………………………………………………………………

 

Іванов В.М. Тенденції становлення та розвитку українського національного права

 

Кравченко С.С. Філософсько-правовий аналіз проблемних питань застосування прецеденту………………………………………………………………………………….

 

Кудін С.В. Методологія правових порівняльно-історичних досліджень: досвід А.М. Стоянова…………………………………………………………………………………….

 

Шилінгов В.С. Правові акти: види та співвідношення………………………………….

 

Бондар Ю.М. Основи ціннісно-етичного право розуміння……………………………..

 

Чаплюк О.І. Об’єктивні фактори національної правотворчості: реалії сучасності…...

 

Братасюк В. М. Антропологізація правового знання як засіб  європеїзації української правової освіти………………………………………………………………..

 

Городецька Ю.Ю. Законодавче вдосконалення механізмів соціального захисту та реабілітації осіб з обмеженими фізичними можливостями……………………………..

 

Григоренко І.А. Порівняльний аналіз функціонування систем кримінального судочинства у країнах романо-германської правової сім`ї …………………………….

 

Івашев Є.В. Вплив правової антропології на становлення теорії прав людини………

 

Ісаєва В.В. Правова комунікація як засіб удосконалення інститутів громадського суспільства…………………………………………………………………………………

 

Владимиров В. Правовий вплив та правове регулювання: дуалізм розуміння……….

 

Ковалевський Є. Правова держава: ціннісний вимір……………………………………

 

Мусітович Р. Сім’я – головний осередок суспільства………………………………….

 

Стрельникова А. Правотворча діяльність органів внутрішніх справ………………….

 

Секція «Проблеми розвитку конституційного, адміністративного, фінансового, інформаційного, екологічного та земельного права»

 

Беззубов Д.О. Адміністративні ознаки категорії «безпеки органів внутрішніх справ України»…………………………………………………………………………………….

 

Безпалова О.І. Шляхи вдосконалення організаційно-правового забезпечення реалізації правоохоронної функції держави……………………………………………...

 

Гаєва Н.П. Конституційно-правові основи статусу політичних партій (порівняльний аналіз)……………………………………………………………………………………….

 

Костецька Т.А. Юридична відповідальність як форма реагування держави за порушення інформаційного законодавства………………………………………………

 

Кисіль Л.Є. До питання про класифікацію суб’єктів адміністративного права……….

 

Пашков С.М. Міжнародні стандарти оцінки майна як джерело національного права.

 

Пухтецька А.А. До питання про визначення предмета навчальної дисципліни «Адміністративне право»: порівняльно-правовий аспект………………………………

 

Суббот А.І., Кульбака К.М. Особиста безпека працівників підрозділів податкової міліції в контексті Податкового кодексу України………………………………………

 

Суржинський М.І. Принципи громадянства в Україні та в окремих державах, що утворилися після розпаду Радянського Союзу (порівняльний аналіз)………………..

 

Спаський А.С. Органи виконавчої влади у системі суб’єктів адміністративного права………………………………………………………………………………………..

 

Хачук К.Д. Правові наслідки неналежної реалізації повноважень органів місцевого самоврядування……………………………………………………………………………..

 

Чомахашвілі О.Ш. Парламентські слухання як форма парламентського контролю…

 

Чорноус О.В. Правові засади охорони об’єктів Червоної книги України……………...

 

Паршичева І.Є. Основні форми захисту прав національних меншин………………….

 

Захаров О.В. Межі фінансово-правового регулювання мобілізації і розподілу приватних фондів грошових ресурсів…………………………………………………….

 

Хаврук В.О. Основні тенденції розвитку правового регулювання прав і свобод людини в Україні на сучасному етапі…………………………………………………….

 

Андрущак О.Л. Попередження як один із заходів адміністративного примусу, що застосовується за правопорушення на ринку акцій……………………………………..

 

Бак В.І. Розмежування компетенції між Президентом України та Верховною Радою України в контексті конституційних змін………………………………………………..

 

Варецький І.В. Особливості та перспективи здійснення фізичною особою права на захист в адміністративному суді………………………………………………………….

 

Гецко В.В. Особливості конституційно-правової відповідальності народних депутатів України………………………………………………………………………….

 

Косенко О.В. Про інформаційне забезпечення виборів народних депутатів в Україні

 

Кушнір І.М. Реалізація програмно-цільового методу фінансування у житловій сфері

 

Мужаровська М.O. Вплив податкових пільг з прибутку підприємств на податкову політику України…………………………………………………………………………..

 

Черпіцька Л.Т. Особливості складу бюджетного правопорушення……………………

 

Чекотовська О.Е. До питання визначення поняття “носій електронного документа”.

 

Шарабурина О.О. Види інформації з обмеженим доступом за новітнім законодавством……………………………………………………………………………..

 

Голованчук Е. Форми організації внутрішнього фінансового контролю ……………..

 

Мелаку Радиет Сефиу Конституционная реформа в Украине…………………………

 

Савченко Г. Поява бюджету як причина формування бюджетних документів (17 - початок 18 століття)………………………………………………………………………..

 

Демкович І. Виконання Україною зобов’язань за Кіотським протоколом…………….

 

Заславська В. Організаційно-правові аспекти розв’язання проблеми вживання алкоголю неповнолітніми………………………………………………………………….

 

Матат А. Конституційна Асамблея в контексті розвитку національної правової системи України……………………………………………………………………………

 

Жук А. Правовий статус кооперативних банків в Україні та інших державах: порівняльний аналіз………………………………………………………………………..

 

Кулик О. Правовий режим рослин занесених до Червоної книги України…………….

 

Сухоставська Х. Правове регулювання діяльності ботанічних садів в Україні………

 

Секція «Проблеми сучасного цивільного права та процесу, сімейного, трудового права та права інтелектуальної власності»

 

Бочарова Н.В. Інтелектуальна власність в системі правових цінностей інформаційного суспільства……………………………………………………………….

 

Великанова М.М. До питання про теорії ризику………………………………………...

 

Кашинцева О.Ю., Іолкін Я.О. Проблеми визначення місця інституту медичної інформації в сучасній правовій системі…………………………………………………..

 

Літвінова О.В. Відповідальність страховика за договором страхування: проблемні питання……………………………………………………………………………………...

 

Рассомахіна О.А. Правове регулювання укладання ліцензійних договорі: досвід США…………………………………………………………………………………………

 

Шишка Р.Б. Єдність понятійного апарату в приватному праві………………………..

 

Галунова В.В. Охорона і захист у забезпеченні прав та інтересів підопічних дітей….

 

Войтенко Т.В. Різностатевість шлюбу як умова його укладення……………………...

 

Нечипоренко М.О. Характеристика договору на проведення оцінки………………….

 

Почтарьов С.О. Предмет договору дарування…………………………………………..

 

Сичевська А.М. До питання про право на захист цивільних прав……………………...

 

Алексеев М. Зарубежный опыт мотивации труда в Украине…………………………...

 

Андрієць А. Деякі аспекти визначення поняття «сім'я» у правовій системі України…

 

Зелен

Написати відгук

Примітка: HTML розмітка не підтримується! Використовуйте звичайний текст.
    Погано           Добре
Рекомендовані товари