Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Основи інтелектуальної власності та її захист
Основи інтелектуальної власності та її захист

Основи інтелектуальної власності та її захист

Лазебний В. С., Розорінов Г. М., Толюпа С. В.

Навчальний. посібник– К.:, 2011. – с. Тв. Форм. 60*84/16. (реком. МОНУ) ISBN 978-966-2609-01-1

Анотація

У посібнику розглянуто загальні положення права інтелектуальної власності й стисло охарактеризовано його основні інститути - авторське й патентне право, правову охорону товарних знаків та інших засобів індивідуалізації тощо. Їхній аналіз ведеться як з позицій вимог прийнятого у світі розуміння головних проблем права інтелектуальної власності та основних міжнародних угод у розглянутій сфері, так і з позицій українського законодавства і його відповідності міжнародним стандартам. Посібник призначено для поглиблення знань студентів усіх форм навчання в галузі винахідницької діяльності й спрямовано на активізацію технічної творчості під час навчаль-ного процесу. Посібник може бути корисним науково-технічним працівникам, діяльність яких пов’язана з технічною творчістю.

Зміст:

Перелік термінів та скорочень 1 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО У СФЕРІ ІНТЕЛЕКТУАЛЬНОЇ ВЛАСНОСТІ. 1.1 Стисла історія виникнення та сучасне розуміння поняття «інтелектуальна власність». 1.2 Характеристика поняття «промислова власність». 1.3 Всесвітня організація інтелектуальної власності. 1.4 Зміст основних домовленостей закріплених міжнародними угодами щодо інтелектуальної власності. 1.4.1 Паризька конвенція. 1.4.2 Спеціальні угоди щодо захисту інтелектуальної власності. 1.4.3 Бернська конвенція. 1.4.4 Всесвітня конвенція про авторське право (Женевська конвенція). 1.4.5 Римська конвенція. 1.5 Європейська регіональна патентна система. 1.6 Євразійська регіональна патентна система.

2 АВТОРСЬКЕ ПРАВО. 2.1 Теоретичне обґрунтування необхідності охорони авторських прав. 2.1.1 Передумо-ви та виникнення авторського права. 2.1.2 Вплив авторського права на творчий розвиток суспільства. 2.1.3 За-гальна характеристика сучасного стану авторського права. 2.1.4 Захист авторських та суміжних прав в Україні. 2.1.5 Закон України «Про авторське право і суміжні права». 2.1.5.1 Об’єкти та суб’єкти авторського права. 2.1.5.2 Майнові й немайнові права авторів. 2.1.5.3 Вільне використання творів іншими особами. 2.1.5.4 Строк дії авторського права. 2.1.5.5 Порядок передавання майнових авторських прав іншим особам. 2.1.5.6 Об’єкти та суб’єкти суміжного права. 2.1.5.7 Майнові й немайнові суміжні права. 2.1.5.8 Використання фонограм і відеограм, опублікованих з комерційною метою (ст. 43). 2.1.5.9 Захист авторського права та суміжних прав.

3 КОМЕРЦІЙНА ТАЄМНИЦЯ. 3.1 Міжнародні підходи до правової охорони комерційної таємниці. 3.1.1 Виник-нення «комерційної таємниці» як об’єкта правовідносин. 3.1.2 Соціально - економічне підґрунтя охорони комерційної таємниці. 3.1.3 Структура міжнародних угод, що стосуються охорони комерційної таємниці. 3.1.4 Поняття охорони комерційної таємниці. 3.1.5 Способи отримання комерційної таємниці. 3.1.5.1 Незаконні спо-соби отримання комерційної таємниці. 3.1.5.2 Правомірні способи отримання комерційної таємниці конкурен-тами. 3.1.6 Регулювання взаємин між роботодавцем та найманим працівником у сфері охорони комерційної таємниці. 3.1.6.1 Права роботодавця у випадку відсутності трудової угоди з працівником. 3.1.6.2 Регулювання відносин роботодавця та найманого працівника у випадку наявності трудового контракту. 3.2 Захист комерційної таємниці в Україні. 3.2.1 Об’єкти комерційної таємниці. 3.2.2 Законодавче обмеження об’єктів комерційної таємниці. 3.2.3 Суб’єкти комерційної таємниці. 3.2.4 Відповідальність за розголошення комерційної таємниці.

4. ОСНОВИ ВИНАХІДНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ. 4.1 Загальні положення. 4.2. Патентування винаходу або корисної моделі. 4.2.1 Право на одержання патенту. 4.2.1.1 Загальні права винахідників. 4.2.1.2 Права на винахід, створений в результаті службової діяльності.. 4.2.1.3 Право першого заявника.4.2.2 Порядок одержан-ня патенту. 4.2.3 Експертиза заявки на патент або корисну модель. 4.2.3.1 Попередня експертиза. 4.2.3.2 Фор-мальна експертиза. 4.2.3.3 Тимчасова правова охорона. 4.2.3.4 Кваліфікаційна експертиза. 4.2.4 Відкликання заявок на патент. 4.2.5 Реєстрація патенту. 4.2.6 Видача патенту. 4.2.7 Права та обов’язки, що випливають з патенту. 4.2.8 Захист прав власника патенту. 4.2.9 Додаткові положення. 4.3 Пошук інформації та патентні до-слідження. 4.3.1 Визначення технічного рівня галузі. 4.3.2 Мета та зміст патентних досліджень..3.3 Патентні дослідження під час виконання курсового або дипломного проекту. 4.3.4 Пошук інформації про винахід. 4.3.5 Класифікація винаходів. 4.3.6 Різновиди пошуку інформації про винаходи. 4.3.7 Пошук патентів-аналогів. Аренда виртуального сервера vds vps на удобных для вас условиях. 4.3.8 Аналіз об’єкта. 4.3.9 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта. 4.4 Оцінка результатів науково-технічної творчості. 4.4.1 Основні етапи процесу виявлення винаходів. Формулювання мети винаходу. 4.4.2 Встановлен-ня різновиду об’єкта, що підлягає правовій охороні. 4.4.3 Аналіз об’єкта. 4.4.4 Виділення сукупності істотних ознак об’єкта. 4.4.5 Визначення існуючого стану розвитку техніки. 4.4.6 Вибір прототипу. 4.4.7 Аналіз прототипу. 4.4.8 Порівняльний аналіз. 4.4.9 Обґрунтування істотних відмінностей об’єкта винаходу. 4.4.10 Обґрунтування техніко-економічних показників винаходу. 4.4.11 Складання формули винаходу. 4.4.11.1 Основні вимоги до формули винаходу. 4.4.11.2 Загальна структура формули винаходу. 4.4.11.3 Вимоги до складових частин фор-мули винаходу. 4.4.11.4 Особливості формули винаходу на пристрій. 4.4.11.5 Особливості формули винаходу на спосіб. 4.4.11.6 Структура опису винаходу. 4.5 Експертиза об’єкта розробки на патентну чистоту. 4.6 Про-грама формування електронних примірників заявок на об’єкти промислової власності. 4.6.1 Введення нової заявки на винахід (корисну модель).

5 ІНТЕЛЕКТУАЛЬНА ВЛАСНІСТЬ, ІННОВАЦІЇ І ТРАНСФЕР ТЕХНОЛОГІЙ. 6 ЗАКОНИ УКРАЇНИ ПРО ІНТЕЛЕКТУАЛЬНУ ВЛАСНІСТЬ. Література. Додаток А. Зразок титульного аркуша авторського свідоцтва. на винахід СРСР Додаток Б. Зразок патенту на винахід України Додаток В. Зразок па-тенту на винахід Російської Федерації