Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання


Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Теорія бухгалтерського обліку
Фото: "Теорія бухгалтерського обліку", Білоусько В. С., Бєлєнкова М.

Теорія бухгалтерського обліку

Білоусько В. С., Бєлєнкова М. І. та ін. Навч. пос.– К.:, 2008. – 402 с. М. Рекомендовано МонУ (Видання 5-те, випр. і дп.)

Анотація

Системно, згідно з програмою курсу "Теорія бухгалтерського обліку" висвітлено питання теорії бухгалтерського обліку, викладено її елементи як складові частини методу бухгалтерського обліку. Використано чинні в Україні нормативні документи з бухгалтерського обліку, а також вимоги Національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку. Певною мірою викладено основні принципи обліку в державах світової співдружності. Підготовлено відповідно до програми курсу „Теорія бухгалтерського обліку" , з кожного модуля наведено завдання для лабораторио-практичних занять і самостійної роботи, а також питання для самоконтролю. Призначено для студентів зі спеціальностей „Облік і аудит", „Менеджмент організацій". „Економіка підприємств" та слухачів Інституту післядипломної освіти.

Зміст:

Передмова ПРОГРАМА КУРСУ "ТЕОРІЯ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ

1.Загальна характеристика і функції господарського обліку. 2Предмет і метод бухгалтерського обліку. 3.Бухгалтерський баланс. 4.Документація як елемент методу бухгалтерського обліку. 5.Оцінка і калькуляція. 6.Система рахунків і відображення в них господарських операцій. 7.Методологія обліку основних господарських процесів. 8.Класифікація і план рахунків бухгалтерського обліку. 9.Інвентаризація як елемент методу бухгалтерського обліку. 10.Облікові регістри і форми бухгалтерського обліку. 11.Основи бухгалтерської звітності. 12.Основи організації бухгалтерського обліку.

Модуль (тема) 1. ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА І ФУНКЦІЇ ГОСПОДАРСЬКОГО ОБЛІКУ. 1.1. Загальні положення. 1.2. Характеристика господарського обліку, його виникнення та розвиток. 1.3. Види господарського обліку та їх методологічна єдність. 1.4. Вимірники, що застосовуються в обліку. 1.5. Мета й основні принципи бухгалтерського обліку та фінансової звітності 1.6. Завдання, вимоги та функції бухгалтерського обліку. 1.7. Державне регулювання бухгалтерського обліку та фінансової звітності

Модуль (тема) 2. ПРЕДМЕТ 1 МЕТОД БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 2.1.Загальна характеристика предмета бухгалтерського обліку. 2.2. Господарські активи (засоби), джерела їх утворення як об'єкти бухгалтерського обліку та їх класифікація. 2.3. Класифікація господарських активів (засобів виробництва) та джерел їх утворення за економічним призначенням і ознаками). 2.4. Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням і за джерелами їх утворення. 2.4.1 Класифікація господарських активів (засобів) за складом і розміщенням. 2.4.2. Класифікація господарських активів (засобів) за джерелами їх утворення (класифікація джерел господарських активів). 2.5.Загальна характеристика господарських процесів. 2.6.Загальна характеристика та елементи методу бухгалтерського обліку.

Модуль (тема) 3. БУХГАЛТЕРСЬКИЙ БАЛАНС. 3.1.Бухгалтерський баланс, його зміст і будова. 3.2. Структура бухгалтерського балансу. 3.3. Зміни в бухгалтерському балансі, зумовлені господарськими операціями (типи змін у балансі)

Модуль(тема)4 СИСТЕМА РАХУНКІВ І ВІДОБРАЖЕННЯ В НИХ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ. 4.1.Суть, призначення та будова рахунків бухгалтерського обліку. 4.2. Характеристика рахунків бухгалтерського обліку господарських активів (активні) і джерел їх утворення (пасивні). Особливості активно-пасивних рахунків і рахунків господарських процесів. 4.3.Подвійний запис (подвійне відображення, його суть і значення. Кореспонденція рахунків. Прості і складні кореспонденції рахунків. 4.4. Хронологічна і систематична реєстрація господарських операцій в бухгалтерському обліку. 4.5. Суть і призначення синтетичних та аналітичних рахунків. Субрахунки. 4. 6. Узагальнення даних поточного бухгалтерського обліку.

Модуль (тема) 5. КЛАСИФІКАЦІЯ І ПЛАН РАХУНКІВ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ 5.1.План рахунків бухгалтерського обліку — основа організації обліку на підприємствах. 5.2. Класи-фікація рахунків бухгалтерського обліку. 5.2.1. Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за еко-номічним змістом. 5.2.2 Класифікація рахунків бухгалтерського обліку за призначенням і структу-рою.

Модуль (тема) 6. ОЦІНКА ТА КАЛЬКУЛЯЦІЯ. 6.1.Оцінка і калькуляція як елемент методу бухгалтерського обліку, їх суть і характеристика.

Модуль (тема) 7. МЕТОДОЛОГІЧНІ ОСНОВИ ОБЛІКУ ГОСПОДАРСЬКИХ ПРОЦЕСІВ. 7.1. Методологічні основи обліку обороту (обігу) господарських активів (засобів) на підприємствах. Стадії руху господарських засобів і значення відокремленого відображення їх у бухгалтерському об-ліку. 7.2. Суть, характеристика та особливості обліку процесу постачання. 7.2.1.Особливості обліку придбання (купівлі) предметів праці (оборотних засобів) 7.2.2. Особливості обліку придбання осно-вних засобів. 7.3.Методологія обліку процесу виробництва. 7.3.1. Суть і характеристика процесу виробництва, витрати на виробництво та їх класифікація. 7.3.2.Характеристика рахунків для обліку витрат і виходу продукції. Особливості бухгалтерського обліку витрат і виходу продукції. 7.3.3. Відо-браження на рахунках одержаної продукції, виконаних робіт і наданих послуг. Калькуляція виробни-чої собівартості продукції, робіт і послуг. 7.4. Суть, характеристика та особливості відображення в поточному обліку процесу реалізації.

Модуль (тема) 8. ДОКУМЕНТАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 8.1.Загальні поняття про документи та бухгалтерську документацію. 8.2. Класифікація документів. 8.3.Реквізити бухгалтерських документів. Порядок оформлення та опрацювання бухгалтерських до-кументів. 8.4. Документооборот та його організація. Організація зберігання документів259 Модуль '(тема) 9. ІНВЕНТАРИЗАЦІЯ ЯК ЕЛЕМЕНТ

МЕТОДУ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 9.1. Суть і значення інвентаризації. 9.2. Види інвентаризації. 9.3. Порядок проведення й оформлен-ня результатів інвентаризації.

Модуль (тема) 10. ОБЛІКОВІ РЕГІСТРИ І ФОРМИ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. 10.1.Регістри бухгалтерського обліку. їх суть, призначення, види і форми. Способи і техніка запису в облікові регістри. 10.2. Способи виправлення помилок у бухгалтерському обджу. 10.3.Форми бухга-лтерського обліку і їх історичний розвиток. Принципи побудови форм бухгалтерського обліку та пер-спективи їх розвитку в сучасних умовах. 10.3.1. Меморіально-ордерна форма обліку. 10.3.2. Жур-нал-Головна форма обліку. 1.0.3.3. Особливості організації журнально-ордерної форми обліку. 10.3.4. Автоматизована форма бухгалтерського обліку.

Модуль (тема) 11. ОСНОВИ БУХГАЛТЕРСЬКОЇ ЗВІТНОСТІ. 11.1. Сутність і призначення бухгалтерської звітності. 11.2. Основний зміст, порядок складання і за-твердження бухгалтерської звітності. Консолідація звітності.

Модуль (тема) 12. ОСНОВИ ОРГАНІЗАЦІЇ"БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ'. 12.1. Основні принципи організації бухгалтерського обліку. 12.2. Централізований і децентралізо-ваний бухгалтерський облік. Планування організації бухгалтерського обліку на підприємстві. 12.3. Бухгалтерський апарат, його структура, функції та організація праці 12.4. Права, обов'язки та відпо-відальність головних бухгалтерів.

Модуль (тема) 13. ЕТАПИ ТА ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ТЕОРІЇ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ. Модуль (тема) 14. ОБЛІК ЗА КОРДОНОМ. 14.1. Основні принципи обліку в державах світової співдружності. Міжнародні стандарти. 14.2. Історія створення Комітету міжнародних стандартів обліку (КМСО), його функції, повноваження та обов'язки. 14.3.Основні положення діючих міжнародних стандартів обліку (МСБО) 14.4. Управ-лінський облік. 14.5. Фінансовий облік і звітність.

Тести