Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Видавництво Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
ТОВ "ВИДАВНИЦТВО Ліра-К"
Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 3981 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 
Дискретна математика.
Дискретна  математика

Дискретна математика

Матвієнко М. П.

Навч. посібник.– К.: «Видавництво Ліра-К», 2013 - 324 стор., тв. Рекомендовано МонУ.

ISBN 978-966-2609-32-5. Код книги Л1208

Анотація

У навчальному посібнику в логічний послідовності викладено основні поняття дискретної математики згідно галузевого стандарту вищої освіти України по комп'ютерним і другим наукам. Теоретичний матеріал книги проілюстровано значною кількістю вправ і задач для набуття читачем практичного досвіду. За змістом та обсягом навчальний посібник відповідає навчалним планам дисципліни "Дискретна математика" для студентів різних спеціальностей вищих навчальних закладів, які вивчають дану дисціпліну, аспірантів і спеціалістів, які використовують відповідні математичні і комп'ютерні методи, а також окремі розділи навчального посібника можуть бути використані відповідними технічними навчальними закладами і коледжами.

Зміст:

Передмова. 1. Теорія множин. 1.1. Поняття множини. 1.2.Способи задання множин.14. 1.3.Операції над множинами. 1.4.Алгебра множин. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 2. Теорія відношень. Основні визначеня. Бінарні відношення. Способи задання бінарних відношень. Операції над бінарними відношеннями. Властивості бінарних відношень. Композиція бінарних відношень. 2.7. Функціональні відношення. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 3. Елементи теорії чисел. 3.1.Найбільший спільний дільник. 3.2.Найменше спільне кратне. 3.3.Непереривні дроби. 3.4. Загальні визначення порівняння чисел. 3.5.Порівняння чисел і його властивості. 3.6.Повна і приведена система вирахувань. 3.7.Теореми Ейлера і Ферма. 3.8. Порівняння з одним невідомим. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 4. Комбінаторика. 4.1. Основні правила комбінаторики. 4.2. Перестановки і розміщення без повторень. 4.3. Розміщення і перестановки з повтореннями. 4.4 Сполучення. 4.5. Метод включення – виключення. 4.6. Метод рекурентних співвідношень. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 5. Алгебраїчні структури. 5.1. Загальні визначення. 5.2 Найпростіші алгебраїчні структури. 5.3. Кільця , поля. 5.4. Решітки. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 6. Логіка Буля і Жегалкіна. 6.1. Основні визначення логіки Буля. 6.2. Способи задання булевих функцій. 6.3.Елементарні булеві функції. 6.4. Основні закони алгебри логіки. 6.5.Перетворення логічних функцій. 6.6. Властивості булевих функцій. 6.7. Суперпозиція булевих функцій. 6.8. Диз'юнктивне розкладання булевих функцій. 6.9. Кон'юнктивне розкладання булевих функцій. 6.10. Нормальні форми зображення булевих функцій. 6.11. Основні визначення логіки Жегалкіна. 6.12. Закони алгебри Жегалкіна. 6.13. Поліном Жегалкіна. 6.14. Методи побудови полінома Жегалкіна. 6.15. Дослідження булевих функцій. 6.16. Мінімізація булевих функцій. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 7. Математична логіка. 7.1. Основні визначення. 7.2. Висловлювання і логічні зв'язки. 7.3. Умовні і еквівалентні висловлювання. 7.4. Інтерпретація формул логіки висловлювань. 7.5. Дедуктивні висновки в логіці висловлювань. 7.6. Побудова доведень у логіці висловлювань. 7.7. Логіка предикатів і квантори. 7.8. Формули логіки предикатів і їх рівносильність. 7.9.Закони і тотожності логіки предикатів. 7.10.Випереджені нормальні форми. 7.11.Побудова доведень у логіці предикатів. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі 8. Нечітка логіка. 8.1. Основні визначення. 8.2. Основні характеристики логіки нечітких множин. 8.3.Методи побудови функцій належності нечітких множин. 8.4. Операції над нечіткими множинами. 8.5. Властивості операцій над нечіткими множинами. 8.6. Поняття нечітких і лінгвістичних змінних. 8.7. Нечіткі вислови і нечіткі моделі систем Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 9. Теорія графів. 9.1. Основні терміни і визначення. 9.2. Способи задання графів. 9.3. Підграфи і ізоморфізм графів. 9.4. Маршрути, ланцюги та цикли. 9.5. Метричні характеристики графів. 9.6. Вилучення ребра і вершини. 9.7. Введення ребра в граф і вершини в ребро. 9.8. Злиття і розщепленняя вершин та стягування ребра. 9.9.Об'єднання, перетин та добуток графів. 8.10. Кільцева сума, різниця та доповнення графів. 9.11. Різновиди графів і їх властивості. 9.12. Дослідження графів за допомогою матриць. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. Качественные насосы на сайте нашей фирмы timp.com.ua/alternativnoe по доступной цене. 10. Алгоритми на графах. 10.1.Алгоритм Дейкстри для пошуку найкоротших шляхів. 10.2.Алгоритм Прима для побудови мереж мінімальної довжини. 10.3.Алгоритм Флойда – Уоршолла для пошуку найкоротших шляхів між усіма парами вершин. 10.4.Алгоритм Форда – Фалкерсона для пошуку максимального потоку. 10.5.Алгоритм пошуку заданого потоку мінімальної вартості. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 11. Дерева. 1.1.Визначення і властивості звичайних дерев. 11.2.Визначення і властивості орієнтованих дерев. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 12. Основи теорії кодування. 12.1.Алфавітне й рівномірне кодування. 12.2.Оптимальне кодування. 12.3. Завадостійке кодування. 12.4.Шифрування. 12.5.Стиснення інформації. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. 13. Теорія автоматів. 13.1. Основні визначення. 13.2. Автомати Мілі, Мура, С-автомати. 13.3. Способи задання автоматів. 13.4. Перетворення автоматів Мура в автомати Мілі. 13.5. Перетворення автоматів Мілі в автомати Мура. 13.6. Ізоморфізм автоматів. 13.7. Еквівалентність автоматів. 13.8.Мінімізація автоматів. 13.9. Канонічний метод структурного синтезу автоматів. 12.10. Графічний метод структурного синтезу автоматів. Контрольні запитання. Задачі для самостійного розв 'язування. Коментарі. Літератур