Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

Видавничо-книготоргівельна компанія "Ліра-К"

 

03179, м. Київ, вул. Прилужна 14, оф. 42
тел. 8 (044) 247-93-37, 228-81-12, факс: 450-91-96. e-mail: lira-k@ukr.net

Головна  | Видавництво  | Каталог  | Бібтехніка  | Меблі  | Студентам  | Контакти   
Завантажити:

Каталог власних видань: Каталог власних видань (Завантажити у [.xls])

Каталог "Україна": Каталог "Україна" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Україна" (Завантажити у [.zip])

Каталог "Росія": Каталог "Росія" (Завантажити у [.xls]) Каталог "Росія" (Завантажити у [.zip])

Каталог художніх книг: Каталог художньої літератури (Завантажити у [.xls]) Каталог художньої літератури (Завантажити у [.zip])

Електронні посібники: Каталог "Електронні посібники" (Завантажити у [.xls])

Бібтехніка: Каталог "Бібтехніка" (Завантажити у [.xls])

Спеціальні пропозиції: Каталог "Спеціальні пропозиції" (Завантажити у [.xls])

Зворотній зв'язок:
Зробити замовлення

Замовити видання посібника

Загальні питання

Адміністратор сайту (WEB-майстер)
Пошук на сайті:
Банківські реквізити:
р/р 2600600640118 в АКБ “ПРАВЕКС-БАНК” Білицьке відділення м. Київ

МФО 321983, ЄДРПОУ 31720302 ІПН 317203026059, номер свідоцтва 36055184.

Свідоцтво про внесення суб'єкта видавничої справи до державного реєстру видавців, виготівників і розповсюджувачів видавничої продукції № 1156 серія ДК.
Статистика сайту:

Яндекс.Метрика 

Конституційне право України

Конституційне право України

Конституційне право України

Погорілко В. Ф., Федоренко В. Л.,

Підручник / За заг. ред. В. Л. Федоренка. – 4-видання, переробл. і доопр. – К., «Видавництво Ліра-К», 2012. – 576с. Тв. Рекомендовано МонУ.

Код Л12054. ISBN 978-966-2609-30-1

(Із змінами та доповненнями станом на липеньь 2012р.)

Анотація

У переробленому та доопрацьованому виданні підручника, перше видання котрого було удостоєне Премії імені Ярослава Мудрого 2007 року, висвітлюються основні поло-ження навчальної дисципліни "Конституційне право України", зокрема: питання теорії конституціоналізму та конституційного права, основ конституційного ладу, конституційно-правового статусу людин, форм безпосереднього народовладдя, конституційних основ організації і здійснення державної влади та місцевого самоврядування, адміністративно-територіального устрою України і правової охорони Основного Закону. Враховані новели конституційного законодавства, зумовлені Рішенням Конституційного Суду України від 30.09.10 № 20-рп щодо визнання неконституційним Закону України № 2222-IV та повер-ненням чинності Конституції України у редакції від 28 червня 1996 року, а також особливо-стями національного конституційного процесу в 2010-2011 роках. Розрахований на студентів і магістрів вищих юридичних та неюридичних навчаль-них закладів, всіх, хто цікавиться проблемами конституційного права та Конституції України.  

Зміст:

Передмова ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА. Розділ 1. Конституційне право як галузь права, наука і навчальна дис-ципліна. 1. Поняття конституційного права. 2. Предмет і метод конституційного права. 3. Принципи консти-туційного права. 4. Конституційне право як наука і навчальна дисципліна. Розділ 2. Система консти-туційного права України. 1. Поняття системи конституційного права та її складові елементи. 2. Інститути кон-ституційного права. 3. Норми конституційного права. Розділ 3. Джерела конституційного права. 1. Поняття джерел конституційного права. 2. Види джерел конституційного права. Розділ 4. Конституція як Основний Закон суспільства і держави. 1. Поняття Конституції України. 2. Історія Конституції України. 3. Структура та система Конституції України. 4. Функції Конституції України та їх види. 5. Правова охорона Конституції України. Розділ 5. Конституційно-правові відносини. 1. Поняття та склад конституційно-правових відносин. 2. Суб'єкти конституційно-правових відносин. 3. Об'єкти конституційно-правових відносин. 4. Юридичні факти як елементи конституційно-правових відносин. Розділ 6. Конституційно-правова відповідальність. 1. Поняття конституційно-правової відповідальності. 2. Види конституційно-правової відповідальності. ОСОБЛИВА ЧАСТИНА. Розділ 7. Основи конституційного ладу України. 1. Загальна характеристика кон-ституційного ладу та його гарантії. 2. Конституційні основи державного ладу України. 3. Конституційні основи суспільного ладу та громадянського суспільства в Укрїні. 4. Конституційні засади внутрішньої та зовнішньої політики України. Розділ 8. Конституційно-правовий статус людини і громадянина в Україні. Громадянст-во України і статус іноземців в Україні. Поняття та види конституційних прав і свобод людини і громадянина. 3. Громадянські права і свободи людини в Україні. 4. Політичні права і свободи громадян України. 5. Економічні права і свободи людини і громадянина в Україні. 6. Соціальні права і свободи людини і громадянина в Україні. 7. Культурні права і свободи людини і громадянина в Україні. 8. Гарантії прав і свобод людини і громадянина в Україні. 9. Порядок звернення громадян України до Європейського суду з прав людини. 10. Обов'язки людини і громадянина в Україні. Розділ 9. Конституційні основи виборів і референдумів в Україні. 1. Поняття і ви-ди форм безпосереднього народовладдя в Україні. 2. Вибори в Україні. 3. Референдуми в Україні. Розділ 10. Верховна Рада України – єдиний орган законодавчої влади в Україні. 1. Поняття Верховної Ради – пар-ламенту України. 2. Функції та повноваження Верховної Ради України. 3. Склад і структура Верховної Ради України. 4. Основні форми роботи Верховної Ради України. 5. Законодавчий процес в Україні. 6. Консти-туційно-правовий статус народного депутата України. 7. Уповноважений Верховної Ради України з прав лю-дини. Розділ 11. Президент України – глава Української держави. 1. Загальна характеристика консти-туційно-правового статусу Президента України. 2. Становлення та розвиток інституту президентства в Україні. 3. Вибори Президента України. 4. Функції та повноваження Президента України. 5. Підстави дострокового припинення повноважень Президента України. 6. Конституційно-правовий статус Ради національної безпеки і оборони України. 7. Адміністрація Президента України, консультативні, дорадчі та інші органи і служби при Президентові України. Розділ 12. Органи виконавчої влади України. 1. Поняття органів виконавчої влади і їх система. 2. Кабінет Міністрів України – вищий орган в системі органів виконавчої влади України. 3. Міністерства та інші центральні органи виконавчої влади. 4. Місцеві державні адміністрації. Розділ 13. Кон-ституційний Суд України. 1. Поняття Конституційного Суду України. 2. Склад і порядок формування Консти-туційного Суду України. 3. Функції та повноваження Конституційного Суду України. 4. Структура та організація (порядок) діяльності Конституційного Суду України. Розділ 14. Суди загальної юрисдикції в Україні. 1. По-няття судів загальної юрисдикції та їх види. 2. Завдання та функції судів загальної юрисдикції в Україні. 3. Система судів загальної юрисдикції в Україні. 4. Конституційні засади судочинства в Україні. 5. Конституційно-правовий статус суддів. Розділ 15. Прокуратура України. 1. Поняття прокуратури України. 2. Функції та пов-новаження прокуратури України. 3. Акти органів прокуратури. Розділ 16. Територіальний устрій України. 1. Поняття територіального устрою України. 2. Система адміністративно-територіального устрою України. 3. Ав-тономна Республіка Крим – територіальна автономія в складі України. Розділ 17. Місцеве самоврядування в Україні. 1. Поняття місцевого самоврядування. 2. Система та функції місцевого самоврядування в Україні. 3. Організаційно-правові форми місцевого самоврядування в Україні. 4. Гарантії місцевого самоврядування в Україні. Рекомендована навчальна література з конституційного права України